Huisregels

Veldhuis Tandartsen streeft er naar om u kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg te leveren en u een optimale dienstverlening te bieden. Om dit mogelijk te maken hanteren wij enkele huisregels en voorwaarden die zowel uw rechten als ook uw plichten vastleggen.

 • Voor het maken van afspraken kunt u ons op werkdagen bereiken van 08:00 – 10.00, van 10.30 – 13.00 en van 14:00 tot 17:00 uur.
 • Voor spoedgevallen en pijnklachten zijn wij op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur.
 • Voor spoedgevallen en pijnklachten buiten openingstijden, kunt u een beroep doen op de tandartsenspoeddienst. Klik hier voor meer informatie.
 • Het annuleren van afspraken dient u minimaal 48 uur van tevoren te doen om kosten te voorkomen.
 • Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, brengen wij bij u in rekening. De hoogte van het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 2,00 per minuut.
 • Het maken van foto’s en/of video’s is niet toegestaan binnen de tandartspraktijk.
 • Wij factureren zoveel mogelijk elektronisch en niet per post. Voor de praktijk in Ferwert geldt dat de facturering via Infomedics verloopt.
 • Onze betalingstermijn voor facturen bedraagt 28 dagen, waarbij wij u vriendelijk willen verzoeken om nota’s onder de € 150,- direct per pin te voldoen.
 • Bij achterstallige betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht en kunnen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 • Staat u onder curatele, bewind en/of mentorschap? Dan dient u ons dat vóór de behandeling kenbaar te maken.
 • Wilt u wijzigingen in uw medicijngebruik of gezondheid alstublieft doorgeven aan de tandarts, balieassistente of stoelassistente. Dit kan van invloed zijn op uw behandeling en eventuele complicaties voorkomen.
 • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk door te geven.
 • Veldhuis Tandartsen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Laat deze a.u.b. niet onbeheerd achter.
 • Bij uw eerste afspraak wordt een zorgplan opgesteld. Na acceptatie van dit zorgplan gaat de praktijk met u een behandelovereenkomst aan.
 
 

Betalingsvoorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden

 1. De door Veldhuistandartsen B.V. in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde zorg zijn direct opeisbaar.
 2. Indien mogelijk mag Veldhuis tandartsen BV de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 3. De kosten van de behandeling inclusief techniek- en materiaalkosten worden bij u in rekening gebracht. Wanneer deze kosten niet of alleen gedeeltelijk worden vergoed door uw zorgverzekeraar, bent u de resterende kosten aan ons verschuldigd.
 4. Indien we hogere kosten hebben gemaakt dan met u afgesproken, maar deze hogere kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zullen we deze kosten aan u doorberekenen.
 5. Wij sturen de factuur naar uw zorgverzekeraar. Wordt de behandeling niet of niet volledig vergoed, dan ontvangt u een factuur van Infomedics voor het niet vergoede deel. Infomedics verstuurt en verwerkt onze facturen. Voor onze facturen gelden de betalingsvoorwaarden van Infomedics. U vindt deze op de achterkant van elke factuur. U vindt de voorwaarden ook op de website van Infomedics klik hier. Wij kunnen altijd beslissen om de facturering uit te besteden aan een andere partij dan Infomedics of om de facturering zelf te regelen.
 6. De debiteur wordt geacht het volledige verschuldigde bedrag binnen de vermelde vervaldatum te hebben overgemaakt op de rekening van Infomedics. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Infomedics, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening en/of het opzeggen van de (behandelings)overeenkomst tussen u en Veldhuis tandartsen BV. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.
 8. Het is ook mogelijk om, in plaats van punt 5 van deze betalingsvoorwaarden, het verschuldigde bedrag voor de geleverde zorg gelijk na de behandeling volledig per PIN te betalen. Let op dat wij enkel en alleen PIN betalingen accepteren.

Indien van toepassing gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. De door Veldhuis tandartsen BV in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde zorg zijn direct opeisbaar.
 2. Indien mogelijk mag Veldhuis tandartse BV de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 3. Nota’s tot en met €125,00 verzoeken wij u vriendelijk contant dan wel per pin na de behandeling te betalen.
 4. Wij sturen de factuur naar uw zorgverzekeraar. Wordt de behandeling niet of niet volledig vergoed, dan ontvangt u een factuur van ons voor het niet vergoede deel. Wij kunnen ten allen tijde beslissen om dit anders te doen of te laten doen.
 5. De debiteur wordt geacht binnen 14 dagen na factuurdatum het volledige bedrag te hebben overgemaakt op de rekening van Veldhuis tandartse BV. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Veldhuis tandartse BV, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.
 6. De debiteur is vanaf het moment van verzuim over het bedrag van de nota administratiekosten en rente verschuldigd.
 7. De aanmaningskosten bedragen €17,50 bij de tweede betalingsherinnering. 
 8. De aanmaningskosten bedragen €35,00 bij de derde betalingsherinnering.
 9. Wanneer u ondanks de drie betalingsherinneringen nog steeds niet betaalt of u heeft een betalingsachterstand. Schakelen wij een incassobureau in. De buitengerechtelijke incassokosten zijn minimaal €40 excl. BTW (zie staffel bij punt 10).
 10. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. De aanmaningskosten bedragen minimaal €40,00 excl. BTW. Zie staffel (Let op! Deze staffel kan ten gevolge van wet- en regelgeving veranderen.)

Hoofdsom           
tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum (excl. BTW)

€ 2.500

15% over de hoofdsom

€ 375 (min. € 40,00) 

€ 5.000

€ 375 + 10% over [hoofdsom – € 2.500]

€ 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over [hoofdsom – € 5.000]

€ 875

 1. Wanneer Veldhuis tandartse BV genoodzaakt is een onbetaald gelaten factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is Veldhuis tandartse BV gerechtigd de te maken incassokosten, gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten bij de debiteur in rekening te brengen. Deze kosten worden berekend conform de geldende richtlijnen.
 2. De betalingstermijn voor de eerste betalingsherinnering is binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen.
 3. De betalingstermijn voor de tweede én derde herinnering is 10 dagen na dagtekening.
 4. Ontvangen wij een betaling, dan zullen hiervan eerst de (aanmanings)kosten en rente worden betaald, zoals dat in artikel 6:44 BW staat. Daarna wordt de rest van de betaling gebruikt voor de betaling van de (oorspronkelijke) factuur.
 5. Wij versturen onze facturen en/of betalingsherinneringen per post en/of digitaal.


De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de (behandelings)overeenkomst tussen u en Veldhuis tandartse BV. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is..